ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ แล้วระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ "ล่ม" คาดกระทบเงินเบิกจ่ายของภาครัฐ

วันที่ 27 พ.ย. 2556 15:10 น. “ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS; Government Fiscal Management Information System)” แล้ว “ระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP; e-Govetnment Procurement)” เกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้
สาเหตุของอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่รับทราบสาเหตุแน่ชัด ส่วนระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ นั้นเกิดจากไฟฟ้าดับและไฟฟ้าสำรองไม่เพียงพอ
โดยผลกระทบจากการที่ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ เกิดปัญหา อาจจะช่วยให้พนักงานจ้างเหมา แล้วการเบิกจ่ายของเอกชน ไม่สามรถเบิกจ่ายได้ เช่นสุดยอดยวกับระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่กระทบต่อการซื้อขายและการจ้างงานของภาครัฐด้วย
จากการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางท่าน ได้ข้อมูลว่าการเบิกจ่ายเงินอาจอาจก็จะล่าช้าออกไปอีกอย่างน้อย 30 วัน หรือประมาณช่วงต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2557
วันที่ 27 พ.ย. 2556 16:30 น. ตรวจสอบข้อมูลจาก “ข่าวสารผู้ใช้ GFMIS” เจอว่าได้มีการย้ายระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้งานระบบคอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน (Disaster recovery site หรือ DR Site) และ สำหรับระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์คงไม่มีข้อมูลเพิ่มว่าได้มีการย้ายไปใช้ระบบComputerสำรองฉุกเฉินหรือไม่
ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 พ.ย. 2556 ประกาศไว้เวลา 15:54 น.
กรณีที่ผู้ค้าภาครัฐมีความประสงค์ที่น่าจะลงทะเบียนในระบบ e-GP แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะว่าระบบ e-GP ปิด ให้ผู้ค้ากับภาครัฐไปขอรับเอกสารแล้วไปยื่นเอกสารกับหน่วยงานได้ตามปกติ โดยให้หมายเหตุว่าไม่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากอะไรระบบ e-GP ปิด ให้ระบุวันที่ที่ผู้ค้ากับภาครัฐอาจจะดำเนินการด้วยนะ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติ
การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ค้าภาครัฐ เพราะระบบ e-GP ปิด จึงไม่สามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน ให้ถือว่าผู้ค้านั้นมีคุณสมบัติ
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก็จะย่อมถูกย่อมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุแล้วที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549ทุกประการ ยกเว้นการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ปกติตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2556 เป็นต้นไป ซึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพราะว่าระบบปิด
ข้อมูลของระบบจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่รับทราบแน่ชัดว่าเป็นระบบเฉพาะที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเอง หรือจัดซื้อแบบเดียวกับ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาและใช้งานบน SAP R/3 และ SAP Business Warehouse หรือไม่
โดยระบบ “ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์” นั้นมี 2 ส่วนเป็น
SAP R/3
ระบบการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายแล้วติดตามการใช้งบประมาณ
บัญชีแบบเกณฑ์คงค้าง
บัญชีทรัพย์สินถาวร
บัญชีต้นทุน
บัญชีบริหาร
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารเงินสด
เงินคงคลัง
ข้อมูลบุคคล
SAP Business Warehouse
ข้อมูลเพื่อการบริหาร ด้านการเงินการคลังแบบ Online Real Time สำหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดีกรม ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วผู้บริหารด้านการเงิน
ที่มา
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (eGP)
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 25 พ.ย. 2556 เวลา 14:47 น.
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 26 พ.ย. 2556 เวลา 20:11 น.
- ประกาศข่าวสารระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 27 พ.ย. 2556 เวลา 15:54 น.
- ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์
- หากประสบอุปสรรคในการเรียกงาน Web Online ไม่ได้ ขอให้เปลี่ยนยุทธวิธีเรียกรายงานชั่วคราว (27พ.ย. 2556)